Obsahové zaměření

Národopisný věstník / Ethnographic Journal je etnologický vědecký časopis, jehož příspěvky (studie a materiály) procházejí recenzním řízením a který je prezentován v tištěné podobě i online ve volně přístupném formátu. Byl založen v roce 1906, vydává jej Česká národopisná společnost. Obsahuje kvalitní odborné články z oboru etnologie, sociokulturní antropologie a historie. Časopis je zaměřen na studium tradiční lidové kultury středoevropského prostoru, současných kulturních forem vyrůstajících z lidových tradic a témat z oblasti historické etnologie a publikuje články v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině.

Periodicita

Vycházejí 2 čísla za rok – 30. června a 15. prosince.

Pravidla sekcí

Editorial

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Studie

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Materiály

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Diskuse

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Přispěvky dopisovatelů

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Personalita

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Zprávy

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Knihy

Otevřená sekce Indexováno Recenzní řízení

Recenzní řízení

Předložené rukopisy nejprve hodnotí vedoucí redaktor a redaktor. V případě pochybností redakce konzultuje svůj názor s redakční radou.

Texty deklarované jako Studie a Materiály podléhají povinnosti recenzního řízení, v jehož rámci jsou příspěvky anonymně posuzovány dvěma oponenty. Výběr recenzenta (domácího nebo zahraničního) vychází z tematického zaměření posuzovaného textu a specializace recenzenta. Z recenzního řízení jsou vyloučeni odborníci z pracoviště autora, členové redakční rady Národopisného věstníku či osoby, které by mohly být v jakémkoliv konfliktu zájmů ve vztahu k recenzovanému textu a jeho autorovi. Recenzování studií je důvěrné, redaktor je vázán povinností chránit anonymitu recenzentů po čas průběhu recenzního řízení i autorů. Všechny recenzní posudky musí být objektivní, osobní kritika autorů je nevhodná. Na základě vyjádření oponentů je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě rozdílných stanovisek obou oponentů, je zadán třetí posudek. Pokud i nadále přetrvávají pochyby, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu.

Redakční tým pracuje v těsné spolupráci s recenzenty a autory. Veškerá jeho rozhodnutí podléhají souhlasu redakční rady. Autoři mají na přepracování své studie maximálně šest měsíců. Po této lhůtě je text vyloučen z redakčního zpracování.

Studie a Materiál má obsahovat název práce, shrnutí, klíčová slova a všechny relevantní kontaktní informace – adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu atp. Z anonymní verze rukopisu musí být před odesláním odstraněny jakékoli odkazy vedoucí k odhalení autora či autorů.

Akceptování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují zde uvedené formální náležitosti, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení. Upozorňujeme autory, že recenzní řízení může trvat v závislosti na povaze textu několik týdnů až měsíců. Autorům příspěvků v oddílech Studie, Materiály je předán 1 výtisk (v tištěné podobě).

Otevřený přístup

Národopisný věstník je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je volně a zdarma dostupný uživateli nebo jeho instituci. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na úplné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel, aniž by si předem vyžádali svolení vydavatele nebo autora. To je v souladu s definicí otevřeného přístupu BOAI.

Národopisný věstník / Ethnographic Journal poskytuje otevřený přístup k veškerému svému obsahu. Je k dispozici v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Pokyny autorům:

  1. Poplatky – za zpracování ani zaslání článků autoři žádné poplatky nehradí.
  2. Autorská práva – vlastníkem autorských práv je autor. Vlastníkem zaměstnaneckého díla je zaměstnavatel autora.
  3. Licence – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
  4. Vlastní archivace – autor si může archivovat verzi před tiskem, po tisku i verzi vydavatele (PDF), musí však uvádět název periodika, ročník, číslo, strany, DOI a odkaz na internetové stránky časopisu.
  5. Obsah – kompletní textová náplň čísla je volně k dispozici na internetových stránkách časopisu bezprostředně po vydání.

Indexování, abstraktování a archivace

Národopisný věstník/Ethnographic Journal je pravidelně indexován a abstrahován v databázích Scopus, AIO, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS.

Publikační etika a prohlášení o nekalých praktikách

Obecné pokyny Výboru pro publikační etiku http://publicationethics.org/

Česká národopisná společnost v roli vydavatele odborného periodika Národopisný věstník / Ethnographic Journal vyžaduje po autorech příspěvků dodržování základních etických zásad souvisejících s publikováním. V souladu s Etickým kodexem České národopisné společnosti a dalšími etickými pravidly (Publishing Ethics Resource Kit /PERK/, Ethics in research and publication, Code of Conduct společnosti COPE) doporučuje redakce Národopisného věstníku autorům:

Redakce Národopisného věstníku je připravena sledovat a zajišťovat všechny náležitosti publikační etiky a operativně komunikovat s autory / recenzenty / čtenáři v případech možných omylů v publikovaných textech či podezření z porušení publikační etiky a praxe (stížností ohledně autorství, plagiátorství, falšování dat, porušení výzkumných standardů, zfalšování výsledků výzkumu atd.). V případě nezbytnosti je redakce připravena publikovat opravy, vysvětlení, oznámení o stažení textů a omluvy.

Redakce a vydavatel jsou vázáni povinností realizovat takové kroky, aby byla trvale zaručena odborná kvalita publikovaných textů. Případné problémy projednává na svém jednání kolektivní orgán vydavatele v podobě Redakční rady Národopisného věstníku.

Rozhodnutí o publikování prací

Za rozhodnutí o tom, které z článků zaslaných časopisu by se měly publikovat, odpovídá vedoucí redaktor/ka Národopisného věstníku. Dbá při tom na doporučení recenzentů, její rozhodnutí musí vždy schválit redakční rada časopisu; musí se také řídit pravidly časopisu a zákonnými požadavky týkajícími se urážky na cti, porušení autorských práv a plagiátorství.

Fair Play

Všechny rukopisy budou recenzovány na základě svého intelektuálního obsahu, bez ohledu na věk, pohlaví, rasovou či etnickou příslušnost, zemi původu nebo politické smýšlení autorů.

Důvěrnost

U všech rukopisů zaslaných k recenznímu řízení se zachovává přísně důvěrný přístup – vedoucí redaktor/ka ani redakční tým nesmějí jakékoli informace o nich sdělovat nikomu jinému než příslušným autorům, určeným (potenciálním) recenzentům, popřípadě dalším redakčním poradcům.

Proti ghostwritingu

Jako ghostwriting bývá označován případ, kdy určitá osoba podstatnou měrou přispěla k dané publikaci, ale její spoluautorská účast není zveřejněna nebo její role není v publikaci uznána ani v rámci poděkování. A za guest (někdy také honorary) authorship – tedy „čestné autorství“ – se považuje situace, kdy příspěvek autora či spoluautora k publikaci byl minimální nebo žádný, a přesto je takto prezentován.

Všichni autoři musí mít podstatný podíl na výzkumu. Pokud se vyskytnou autoři, kteří přispěli k výzkumu podstatnou měrou, ale nejsou explicitně uvedeni, nebo na druhé straně autoři, kteří jsou uvedeni, ale ve skutečnosti nebyli do výzkumu zapojeni, je to považováno za přestupek vůči publikační etice a praxi.

Redakce a Redakční rada zavádí proti těmto praktikám následující opatření:

  1. Po autorech je požadováno, aby řádně uvedli a rozlišili použité příspěvky jiných autorů (jejich vztah k publikaci a povahu jejich přispění).
  2. Po autorech se dále vyžaduje, aby uvedli zdroje financování publikace a příspěvky od akademických výzkumných institucí, sdružení a jiných subjektů.
  3. Informace uvedené v bodech 1 a 2 by měly být poskytnuty v neanonymizované verzi článku.
  4. Redakční rada a redakce zdokumentuje všechny případy porušování zásad vědecké etiky a uvědomí o nich příslušné subjekty a orgány.

Vícenásobné nebo souběžné publikování

Redakce přijímá pouze původní texty, vzešlé z vědeckého výzkumu či dokumentace. Redakcí jsou akceptovány pouze ty příspěvky, které nebyly dosud v tištěné či elektronické žádné formě publikovány. Ke zveřejnění na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Nepůvodní texty budou redakcí odmítnuty bez recenzního řízení, odmítnuty mohou být též texty, které autor zašle k recenznímu řízení zároveň do více časopisů.

Uvádění zdrojů

Od autorů se vyžaduje dodržování etického přístupu vůči výzkumným subjektům zahrnující mj. snahu o získání souhlasu subjektů výzkumu s publikováním, zohlednění okolností, které by mohly při publikování vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací. Doporučuje se zdůraznit podíl subjektů výzkumu na celkovém publikovaném výsledku, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen.

V textu předložených příspěvků uvádí autor svou domovskou instituci, za vhodné se považuje jasně uvést vztahy a závazky k zadavateli výzkumu včetně údajů o něm, jména všech spolupracovníků, studentů a dobrovolníků v pořadí dle jejich podílu na publikovaném výsledku a s jasným uvedením jejich úlohy při výzkumu, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí. Autoři by měli zaručit, že získali povolení používat materiály, na které se vztahují autorská práva.

Zásadní chyby v publikovaných pracích

Narazí-li autor na významnou chybu nebo nepřesnost ve své vlastní publikované (k publikaci chystané) práci, je jeho povinností o tom bezodkladně informovat redaktora (nebo vydavatele) časopisu a spolupracovat s ním na stažení či opravě textu.

Autorská práva

V průběhu zasílání práce se po autorech vyžaduje souhlas s podmínkami licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), která se na práci vztahuje, jestliže je následně její text v tomto časopisu zveřejněn.

Recenzenti

Rychlost

Pokud recenzent dospěje k názoru, že pro recenzování předloženého rukopisu není dostatečně kvalifikován nebo že nebude schopen recenzi provést v požadované lhůtě, musí neodkladně uvědomit redaktora a z recenzního řízení odstoupit.

Důvěrnost

S veškerými rukopisy přijatými k recenzování se musí zacházet jako s důvěrnými dokumenty. Nesmí být zpřístupněny jiným osobám, než je povoleno redaktory, ani se o nich s nikým jiným nesmí diskutovat.

Objektivita

Recenze jsou objektivní záležitostí, zabývat se osobní kritikou autora je nevhodné. Recenzenti své názory vyjadřují jasně a s podpůrnými argumenty.

Uvádění zdrojů

Recenzenti by měli být schopni určit ty zdroje publikované práce, které autoři necitovali. Proto tedy případné tvrzení, že ten či onen postřeh, odvození nebo argument již byly publikovány dříve, musí být doplněno příslušnou citací. Od recenzentů se přirozeně očekává, že upozorní redaktora na jakoukoli podstatnou podobnost nebo na překrývání posuzovaného rukopisu s jinými publikovanými pracemi, s nimiž jsou osobně obeznámeni.

Zveřejnění a střet zájmů

Informace nebo myšlenky nabyté při recenzním řízení zůstávají důvěrné a nesmí jich být využito k osobnímu prospěchu. Recenzenti nesmí posuzovat rukopisy v případech, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů – z důvodů konkurence, spolupráce nebo jiných vztahů či spojení s kterýmkoli z autorů, společností nebo institucí spjatých s danou prací.