Pokyny pro autory

K vydání lze přijmout pouze původní, dosud nepublikované texty, které nejsou zároveň předloženy jinde. Zaslané práce procházejí dvěma fázemi recenzního řízení, při nichž se dodržuje přísná anonymita jak autora, tak recenzenta.

Za zpracování ani zaslání článků nehradí autoři žádné poplatky. Časopis neplatí za publikování textů žádné autorské honoráře.

Předložené rukopisy nejprve hodnotí redakce, která je v případě pochybností konzultuje s redakční radou. Pokud je rukopis považován za vhodný k publikování, je v rámci dvojitě zaslepeného recenzního řízení zaslán dvěma recenzentům. Na základě doporučení recenzentů se redakce rozhodne, zda daný příspěvek: a) bude publikován beze změn či pouze s menšími úpravami, b) musí být přepracován a předložen znovu k recenzi, c) má být zamítnut, d) má být zaslán třetímu recenzentovi. Konečné rozhodnutí se předkládá ke schválení redakční radě.

Rukopis musí obsahovat název práce, jména všech autorů, příslušnost k institucím a informace o financování a institucionální podpoře použité při přípravě rukopisu, tak jak ji chcete v časopise uvést, adresu, telefonní čísla, e-mailovou adresu. V anonymizované verzi článku (určené pro recenzní řízení) uveďte pouze název článku a odstraňte veškeré odkazy, které by mohly vést k identifikování autora či autorů.

Články a texty do ostatních sekcí zasílejte na e-mail redakce
Vedoucí redaktor
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
valka@phil.muni.cz
Redaktor
PhDr. Mgr. Oto Polouček, Ph.D.
poloucek@phil.muni.cz

Redakce Národopisného časopisu přijímá pouze příspěvky v jejich elektronické podobě (příloha emailu apod.) ve standardních elektronických formátech (.doc, .docx nebo .rtf).

Nákresy, tabulky, grafy a ilustrace (obrázky) se zasílají zvlášť, obrázky v nekomprimovaném formátu (např. TIFF) s minimálním rozlišením 300 dpi. Technické specifikace těchto materiálů se s redaktory konzultují individuálně. Autoři studií odpovídají za vyřešení veškerých práv k fotografiím.

Rozsah příspěvků

Studie: max. délka 25 normostran (45 000 znaků s mezerami v textovém editoru).
Materiály: max. délka 15 normostran (27 000 znaků).
Diskuze: max. délka 15 normostran (27 000 znaků).
Příspěvky dopisovatelů: individuálně, po domluvě s redakcí
Personalia: max. délka 5 normostran (9 000 znaků) + doporučena výběrová bibliografie osoby, jíž je medailon věnován.
Zprávy a Knihy: 5 normostran (9 000 znaků), redakce nepřijímá recenze na publikace či výstavy, uplynulo-li od vydání knihy či uskutečnění výstavy více než 2 roky

Formální úprava příspěvků

Písmo: ARIAL nebo TIMES NEW ROMAN; bez stínování, psaní všech velkých písmen nebo kapitálek
•    název příspěvku: velikost 12 / tučně
•    jméno autora, vč. všech akademických titulů: velikost 12 / tučně+kurzíva
•    název a adresa instituce, v níž autor působí (případně soukromá adresa), e-mailový kontakt: velikost 12 / kurzívou
•    názvy kapitol: velikost 12 / tučně
•    vlastní text: velikost 12

Odstavec: zarovnání vlevo; řádkování 1,5; začátek odstavce neformátovat žádným odsazením (klávesou TAB, několika úhozy mezerníkem); klávesu ENTER používejte pouze k oddělení odstavců, doporučujeme neužívat zvláštní grafické úpravy a formátování textu (různé typy písma, podtrhávání atd., nepřípustné je užívání maker, vkládání obrázků přímo do textu, automatické rozdělování slov apod.).

Poznámky: umístit pod čarou (Vložit › Odkaz › Poznámky pod čarou; číslovat 1, 2, 3 atd.) .
Seznam pramenů, literatury a internetových zdrojů: za vlastním textem (nadpis těchto soupisů bude sjednocen s nadpisy ostatních kapitol v textu, tj. tučně).

Abstrakt: u příspěvků v oddílech Studie, Materiály, Etnologie v zahraničí: je nutno dodat český text, který bude v české verzi publikován na webových stránkách a zároveň bude přeložen do anglického jazyka. Max. rozsah 1/2 normostrany (800 znaků s mezerami).
Klíčová slova: pět až sedm slov vystihujících obsah statě.

Fotografie či jiné obrazové přílohy, grafy: nevkládat do textu, přiložit jako přílohu/-hy v podobě samostatných souborů (nekomprimovaný formát jpg nebo tiff, minimální rozlišení 300 dpi). Je nezbytné připojit textový soubor s číslovaným seznamem fotografií (u popisů uvést vedle názvu také autora, místo archivace fotografie či vlastníka obrazového materiálu, vročení). Soubory musí být pojmenovány čísly, která budou odpovídat soupisu. Je dále nutné specifikovat přibližné umístění obrazového materiálu do textu (barevně odlišenou textovou poznámkou vyznačující číslo obrázku).

Styl citací

Monografie jednoho autora: SMRČKA, Vít: Dějiny České národopisné společnosti čili Dějiny psané národopisem. Praha: Česká národopisná společnost, 2011.

Monografie více autorů: JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel: Zapomenutá řemesla. Praha: Svoboda, 1984.

Kapitola v knize více autorů (kolektivní monografie) a ve sbornících: MOTYČKOVÁ, Dana – SEDLICKÁ, Kateřina: Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos rozvoji oboru. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2006, s. 124–132.

Článek v odborném časopise: LUDVÍKOVÁ, Miroslava: Vranovské poutě z národopisného hlediska. Vlastivědný věstník moravský 24, 1972, č. 1, s. 67–77.

Článek v odborném časopise s DOI: NEŠPOROVÁ, Olga: Role sborů pro občanské záležitosti v rozšiřování občanských pohřebních obřadů. Český lid 109, 2022, č. 3, s. 275–298. https://doi.org/10.21104/CL.2022.3.01

Edice díla anonymního autora: VERBÍK, Antonín (ed.): Krevní kniha městečka Bojkovic 1630–1721. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1971.

Edice díla známého autora: KOPECKÝ, Milan (ed.): Valentin Bernard Jestřábský. Vidění rozličné sedláčka sprostého. Opava 1719. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1973.

Archivní prameny: Moravský zemský archiv v Brně, fond G113, Zemská rada živnostenská, inv. č. 58, sign. Xa, k. 580, fol. 5–8.

Rukopis diplomové (bakalářské, magisterské) nebo disertační práce: SVĚTLÍK, Radek: Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod. Bakalářská diplomová práce. Plzeň: Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra antropologie, 2013.

Respondenti: Hartl, Karel (nar. 1925); 29. 11. 2015.

Webové stránky: (v případě známého autora PŘÍJMENÍ, Jméno): Název stránky. Název zdroje (např. internetového deníku, databáze). Dostupné z: odkaz (datum citování). Příklad: Region Horácko. Praktiky zaříkávání nemocí u lidí i zvířat. Gistralik. Geografický informační systém. Dostupné z: http://gistralik.muni.cz/zaznam.html#id=7126 (cit. 16. 5. 2015).

Používáme principy opakovaného citování: 

– poprvé ALTMAN, Karel: Středověké kořeny štamgaství. In: Křížová, Alena − Válka, Miroslav (eds.): Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 87.

– podruhé ALTMAN, Karel: Středověké kořeny štamgaství, c. d., s. 91.

– citace stejného zdroje jako v předchozí poznámce Tamtéž, s. 92.

Upozornění o ochraně autorských práv

V průběhu zasílání práce se po autorech vyžaduje souhlas s podmínkami licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), která se na práci vztahuje, jestliže je následně její text v tomto časopisu zveřejněn.

Licence Creative Commons

Práce publikované v tomto časopisu jsou licencovány v rámci licence Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Autorská práva k článkům publikovaným v časopise Národopisný věstník / Ethnographic Journal zůstávají autorům (v případě zaměstnaneckých děl vlastnická práva náleží zaměstnavateli autora), časopisu je uděleno právo prvního publikování. Poté, co se články objeví v tomto časopise s otevřeným přístupem, je možné je použít ve vzdělávací, komerční i nekomerční sféře, a to s řádným uvedením zdroje a s odkazem na licenci.

Kompletní licenční podmínky časopisu jsou ke stažení zde

Prohlášení o ochraně soukromí

Jména a e-mailové adresy zadané na stránkách tohoto časopisu budou použity výhradně k uvedeným účelům tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny za žádným jiným účelem ani žádné třetí straně.