Datum zveřejnění:

5.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.01

Abstrakt:

Text se na základě gruntovních knih rychty Zmišovice na arcibiskupském panství Červená Řečice na Pelhřimovsku pokouší přispět k poznání podoby a vybavení poddaných usedlostí v raném novověku. Využívá především sérii zápisů o předání usedlostí novým hospodářům z let 1686–1810, které asi ve stovce případů obsahují inventář vybavení. Text se postupně věnuje podobě staveb, chovaným hospodářským zvířatům, užívaným nástrojům a vybavení domácnosti. Pokouší se přitom o zhodnocení výpovědní hodnoty zkoumaných záznamů ve smyslu kritiky pramene a možností jeho využití pro studium hmotné kultury, životní úrovně a hospodářského postavení venkovanů.

Klíčová slova

Venkov – poddaní – hmotná kultura – gruntovní knihy – 18. století – Červená Řečice

Text článku

Reference

Literatura
ČADKOVÁ, Iva – ZAHRADNÍKOVÁ, Magda: Berní rula 4. Kraj bechyňský I. Praha: Národní archiv, 2013.
DOBIÁŠ, Josef: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí II. Doba reformační. Pelhřimov: Muzejní spolek, 1936.
DOBIÁŠ, Josef: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí IV. Doba reformační. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1957.
DOBIÁŠ, Josef: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí V. Doba pobělohorská 1. Třicetiletá válka. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1970.
GRULICH, Josef: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008.
HANZAL, Josef: Předbělohorské poddanské inventáře. Český lid 50, 1963, s. 169–174.
HRUBÝ, František: Selské a panské inventáře v době předbělohorské. Český časopis historický 30, 1924, s. 22–59, 263–306.
CHALUPA, Aleš – LIŠKOVÁ, Marie – NUHLÍČEK, Josef – RAJTORAL, František (eds.): Tereziánský katastr český II. Rustikál (kraje K–Ž). Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964,
č. 1347, s. 327.
CHOCHOLÁČ, Bronislav: Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století. Brno: Matice moravská, 1999.
KRAMAŘÍK, Jaroslav: Údaje o nábytku poddaných na jednom západočeském panství z konce 18. a první poloviny 19. století. Český lid 58, 1971, s. 45–48.
KUTNAR, František: Mlázovské grunty a jejich výměnky v 18. století. Krkonoše – Podkrkonoší 1983, č. 7, s. 73–89, znovu in: Pokorná, Magdaléna – Beneš, Zdeněk (eds.): František Kutnar. O dějinách lidu a lidech. Praha: Pavel Mervart, 2019, s. 177–198.
MARTÍNEK, Zdeněk a kol.: Pelhřimov. Praha: Lidové noviny, 2014, s. 125.
MAUR, Eduard: Das bäuerliche Erbrecht und die Erbschaftspraxis in Böhmen in 16.– 18. Jahrhundert. Historická demografie 20, 1996, s. 93–101.
PETRÁŇ, Josef: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964.
PETRÁŇOVÁ, Lydia – VAŘEKA, Josef: Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů). Archaeologia historica 12, 1987, s. 277–285.
PETRÁŇOVÁ, Lydia: Ke studiu oděvu lidových vrstev města a venkova od 16. do poloviny 18. století v Čechách. Český lid 81, 1994, s. 201–215.
PROCHÁZKA, Vladimír: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963.
SKOŘEPOVÁ, Markéta – GRULICH, Josef: Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století. Český časopis historický 113, 2015, s. 50–75.
SKOŘEPOVÁ, Markéta: Gruntovní knihy první poloviny 19. století na příkladu panství Nový Rychnov. Archivní časopis 60, 2010, s. 344–360.
SKOŘEPOVÁ, Markéta: Vztah pánů a poddaných na Červenořečickém panství v 16. a 17. století. Opera Historica 23, 2022, s. 29–57. doi.org/10.32725/oph.2022.002
SLOVÁKOVÁ, Věra: Životni poměry dívek a mladých žen ve vsi Křenovice v 18. století. Historická demografie 42, 2018, s. 211–237.
ŠOLLE, Václav: Civilní soudnictví v době předbřeznové v českých zemích. Sborník archivních prací 10, 1960, s. 111–146.
ŠTEFANOVÁ, Dana: Erbschaftspraxis, Besitztransfer und Handlungsspielräume von Untertanen in der Gutsherrschaft. Die Herrschaft Frýdlant in Nordböhmen 1558–1750. Wien: Böhlau Wien – Brill Österreich Ges.m.b.H, 2009.
TLAPÁK, Josef: K otázce vzniku a rozšíření nezakoupených poddanských hospodářství v někdejším Táborském kraji. Vědecké práce zemědělského muzea 14, 1974,
s. 63–107.
VAŘEKA, Josef – PETRÁŇOVÁ, Lydia – PLESSINGEROVÁ, Alena: Mobiliář vesnického domu v Čechách od konce středověku do počátků národního obrození. Český lid 75, 1988, s. 202–211.
VELKOVÁ, Alice: Zásahy státu do vztahu mezi vrchností a poddanými a jejich dopad na vesnickou rodinu na přelomu 18. a 19. století. Časopis národního muzea – řada historická 167, 1999, s. 53–72.
VELKOVÁ, Alice: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy. Praha: Academia, 2009.
ZEITLHOFER, Hermann: Besitzwechsel und sozialer Wandel. Lebenslaufe und sozioökonomische Entwicklungen im südlichen Bohmerwald, 1640–1840. Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag, 2014.
Prameny
Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství I., inv. č. 2609, gruntovní kniha panství Červená Řečice.
Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství I., inv. č. 2610, gruntovní kniha panství Nový Rychnov.
Národní archiv, Archiv pražského arcibiskupství I., inv. č. 1754, sign B43/11a, purkrechtní kniha panství Červená Řečice.
Národní archiv, Velkostatek Červená Řečice, inv. č. 1, urbář panství Červená Řečice.
Národní archiv, Velkostatek Červená Řečice, inv. č. 60, sign. Pelhřimov 202, purkrechtní kniha rychty Zmišovice a Rybník.
Národní archiv, Velkostatek Červená Řečice, inv. č. 52, sign. Pelhřimov 145, purkrechtní kniha rychty Popelištná.
Národní archiv, Velkostatek Červená Řečice, inv. č. 53, sign. Pelhřimov 146, purkrechtní kniha rychty Popelištná.
Národní archiv, Velkostatek Červená Řečice, inv. č. 61, sign. Pelhřimov 152, kniha pozůstalostí a odhadů.
Národní archiv, Tereziánský katastr, inv. č. 2817, kar. 826.