Datum zveřejnění:

5.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.02

Abstrakt:

Studie se zabývá fenoménem nostalgického turismu německy hovořících obyvatel, kteří byli po roce 1945 nuceně vysídleni z Československa a v období studené války cestovali do své staré vlasti. Od druhé poloviny padesátých let minulého století lze zaznamenat první legální individuální, o něco později i organizované, cesty do Československa, které byly jednak reakcí na mírně se uvolňující československou politiku cestovního ruchu a vydávání vstupních víz západoevropským cizincům, jednak na zlepšující se ekonomickou situaci německých vysídlenců ve Spolkové republice Německo. Pozornost bude věnována zejména otázce specifik těchto cest, jejichž cílem se stal bývalý domov za železnou oponou, jejich historickým proměnám a mediální konstrukci v dobovém sudetoněmeckém mediálním diskurzu, jenž nostalgickou turistiku a cestovatelské zkušenosti odhaluje jako silně ideologizované a politicky instrumentalizované téma.

Klíčová slova

Nostalgický turismus – vysídlení Němci – Československo – vysídlenecké časopisy – mediální analýza

Text článku

Reference

ANGÉ, Olivia – BERLINER, David: Introduction: Anthropology of Nostalgia – Anthropology as Nostalgia. In: Angé, Olivia – Berliner, David (eds.): Anthropology and Nostalgia. New York – Oxford: Berghahn Books, 2015, s. 1–15.
ASSMANN, Aleida: Canon and archive. In: Erll, Astrid – Nünning, Ansgar (eds.): A companion to cultural memory studies. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, s. 97–108.
BOHMANN, Alfred: Haltung bewahren! Aussiger Bote 6, 1954, č. 9, s. 275–277.
BOYM, Svetlana: The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001.
COSTADURA, Edoardo – RIES, Klaus – WIESENFELDT, Christiane: Heimat global: Einleitung. In: Costadura, Edoardo – Ries, Klaus – Wiesenfeldt, Christiane (eds.): Heimat global. Modelle, Praxen und Medien der Heimatkonstruktion. Bielefeld: Transcript Verlag, 2019, s. 11–42. doi.org/10.14361/9783839445884-002
CZAKAN, Leo: Briefe an die Heimat. Südmährer 5, 1949, August, s. 60.
DAVIS, Fred: Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. New York, London: The Free Press, 1979.
DEMSHUK, Andrew: „Heimaturlauber“. Westdeutsche Reiseerlebnisse im polnischen Schlesien vor 1970. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 60, 2011, č. 1, s. 79–99.
DONIG, Natalia – SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah: Einleitung. In: Donig, Natalia – Flegel, Silke – Scholl-Schneider, Sarah (eds.): Heimat als Erfahrung und Entwurf. Münster: LIT, 2009, s. 13–31.
F. B.: Ein offenes Wort an unsere Landsleute. Der Südmährer 16, 1964, č. 1, s. 2.
FRANZEN, Erik K.: Sudetendeutsche Tage als Gedenkstätten!? Die Erinnerung an NS-Diktatur und Krieg in politischen Reden von Vertretern der Sudetendeutschen Landsmannschaft 1950–1955. In: Cornelißen, Christoph – Holec, Roman – Pešek, Jiří (eds.): Diktatur – Krieg – Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945. Essen: Klartext, 2005, s. 197–219.
GEBHARD, Gunther – GEISLER, Oliver – SCHRÖTER, Steffen: Heimatdenken: Konjunkturen und Konturen. Statt einer Einleitung. In: Gebhard, Gunther – Geisler, Oliver – Schröter, Steffen (eds.): Heimat. Konturen und Konjunkturen eines umstrittenen Konzepts. Bielefeld: Transcript Verlag, 2007, s. 9–56.
GOLDMANN, Alois: Fahren wir den Tschechen zuliebe in die alte Heimat? Riesengebirgsheimat 19, 1965, č. 2, s. 42.
GRABURN, Nelson: The Anthropology of Tourism. Annals of Tourism Research 10, 1983, č. 1, s. 9–33.
GREVERUS, Ina-Maria: Der territoriale Mensch. Ein literaturanthropologischer Versuch zum Heimatphänomen. Frankfurt am Main: Athenäum, 1972.
HALL, Stuart: Encoding/Decoding. In: Hall, Stuart – Hobson, Dorothy – Lowe, Andrew – Willis, Paul: Culture, media, language: Working Papers in Cultural Studies 1972– 1979. London: Routledge, 1996, s. 117–127.
HOENIG, Bianca – WALDE, Hannah: Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2019, s. 11–40. doi.org/10.14220/9783737009843
Karlsbad heute. Karlsbader Zeitung 14, 1964, č. 17, s. 275.
KASTEN, Tilman: Heimatzeitschriften im Kontext der „Vertriebenenpresse“. In: Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften: Funktionen, Netzwerke, Quellenwert. Münster: Waxmann, 2017, s. 9–38.
KREISSLOVÁ, Sandra – NOSKOVÁ, Jana: „Domorodci“ ne/známého „domova“. Cesty německých vyhnanců a vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách. Český lid 107, 2020, č. 4, s. 439–468. doi.org/10.21104/CL.2020.4.02
KREISSLOVÁ, Sandra – NOSKOVÁ, Jana: Mediální reprezentace poválečné nucené migrace Němců z českých zemí ve vysídlenecké publicistice na příkladu periodik Aussiger Bote a Bruenner Heimatbote. Národopisná revue 31, 2021, č. 1, s. 19–41.
MOELLER, Robert G.: War Stories: The Search for a Usable Past in the Federal Republic of Germany. The American Historical Review 101, 1996, č. 4, s. 1008–1048. doi.org/10.2307/2169632
N. N.: Der Besucher-Strom in die Tschechei. Aussiger Bote 16, 1964, č. 1, s. 3.
NOSKOVÁ, Jana – KREISSLOVÁ, Sandra: Das Bild der Tschechoslowakei in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern in den 1950er-Jahren. In: Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften. Funktionen, Netzwerke, Quellenwert. Münster: Waxmann, 2017, s. 199–235.
PAVLÁSEK, Michal: Nepohodlné vzpomínky a ozvuky ticha. Problematické implikace reemigrace Čechů z Jugoslávie a odsunu Němců z Československa. Slovenský národopis 70, 2022, č. 1, s. 69–91. doi.org/10.31577/SN.2022.1.06
PICKERING, Michael – KEIGHTLEY, Emily: The Modalities of Nostalgia. Current Sociology 54, 2006, č. 6, s. 919–941.
RUSSELL, Dale W.: Nostalgic Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing 25, 2008, č. 2, s. 103–116. doi.org/10.1080/10548400802402271
RYCHLÍK, Jan: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007.
SALZBORN, Samuel: Vlast bez hranic. Zahraničněpolitické koncepty německých vysídleneckých svazů. Politická revue 9, 2003, s. 89–99.
SCHOLL-SCHNEIDER, Sarah: „Besucht die alte Heimat, ein schönes Land und liebe Menschen erwarten Euch!“ Zum Potenzial von Heimatperiodika als Quelle zur Erforschung von Heimatreisen. In: Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften. Funktionen, Netzwerke, Quellenwert. Münster: Waxmann, 2017, s. 237–255.
SCHÖPKA, Toni: Wie es daheim aussieht. Zu Besuch in Weheditz. Karlsbader Zeitung 24, 1974, č. 6, s. 160.
SCHÜTZ, Alfred: „The Homecomer.“ American Journal of Sociology 50, 1945, s. 369–376.
Stehen wir an einem Wendepunkt? Aussiger Bote 8, 1956, č. 9, s. 333.
STENNERT, Doris: Reisen zum Wiedersehen und Neuerleben. Aspekte des „Heimwehtourismus“ dargestellt am Beispiel der Grafschaft Glatzer. In: Dröge, Kurt (ed.): Alltagskulturen zwischen Erinnerung und Geschichte. Beiträge zur Volkskunde der Deutschen im und aus dem östlichen Europa. München: Oldenbourg, 1995, s. 83–93.
ŠÍPEK, Ladislav – DROZEN, František: Nástin politiky cestovního ruchu v Československu od 40. let do 80. let 20. století. In: Štemberk, Jan a kol.: Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, Vysoká škola obchodní v Praze, 2012, s. 45–68.
Was man von „drüben“ hört. Karlsbader Badeblatt 1, 1951, č. 2, s. 3–4.
WETZEL, Frauke: Sehnsuchtsort Ústí nad Labem. Untersuchung von Reiseführern und Reiseberichten aus der Tschechoslowakei, der DDR und der BRD von 1945 bis 1990. In: Hoenig, Bianca – Walde, Hannah: Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa von 1945 bis zur Gegenwart. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2019, s. 43–62. doi.org/10.14220/9783737009843.43
Zur Kur in Karlovy Vary. Karlsbader Zeitung 21, 1971, č. 7, s. 153.