Datum zveřejnění:

5.12.2023

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2023.2.04

Abstrakt:

Štylizované prejavy tradičnej ľudovej kultúry sa v súčasnosti na Slovensku tešia zvýšenému záujmu zo strany verejnosti. Pri využívaní a oživovaní prvkov ľudovej kultúry sa môžeme stretnúť s tým, že sa za ňu vydávajú aj také prejavy, ktoré nimi v skutočnosti nie sú. Ide o pseudoľudovú kultúru, ktorá zavádzajúco komunikuje mylný obsah. Text vymedzuje pojem pseudoľudovej kultúry v kontexte s ostatnými príbuznými termínmi. Jeho ďalšia časť sa venuje konkrétnym formám využitia „cudzích“ ornamentov v pseudoľudových prejavoch a zamýšľa sa nad otázkou „vlastníctva“ prvkov ľudovej kultúry.

Klíčová slova

pseudoľudová kultúra – folklorizmus – tradičná ľudová kultúra – ornament

Text článku

Reference

Zoznam literatúry
BENEŠ, Bohuslav: Lidová kultura a kýč. Narodopisné aktuality 18, 1982, č. 2, s. 119–126.
BENEŠ, Bohuslav: Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude. Národopisná revue 11, 2001, č. 4, s. 185–188.
BORUŠOVIČOVÁ, Eva: Slovenské národné pomýlené srdénko. Sme, 25. 5. 2019.
DANGLOVÁ, Oľga: Ľudová ornamentika a historické štýly. In: Krekovič, Eduard (ed.): Ornament a štýl. Bratislava: Slovenská archeologická spoločnosť a Slovenská národopisná spoločnosť, 1996, s. 27–36.
DANGLOVÁ, Oľga: Ornament obdivovaný, odmietaný. In: Zdravé domy – Interiér 2019 – Identita sk. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 64–69.
DORSON, M. Richard: Folklore and Fake Lore. The American Mercury 1950, March, s. 335–342.
DORSON, M. Richard: Folklore and Fake Lore. Essays Toward a Discipline of Folk Studies. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
DUNDES, Alan: Folklore Mattters. Knoxville: University of Tennessee Press, 1989.
HOBSBAWM, Eric: Introduction: Inventing Traditions. In: Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence (eds.): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, s. 1.
HLÔŠKOVÁ, Hana: Folklór a folklorizmus (K terminológii a koncepciám v aktuálnom diskurze). Etnologické rozpravy 12, 2005, č. 1, s. 23.
JANČÁŘ, Josef: Institucionalizace folklorismu v českých zemích. Národopisná revue 25, 2015, č. 4, s. 273–277.
JANTO, Juraj: Úvod do štúdia tradičnej ľudovej kultúry. Bratislava: STIMUL, 2021.
JANTO, Juraj: Pseudoľudová kultúra a jej súčasné kontexty. In: Kačírek, Ľuboš – Szabóová, Nela (eds.): Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy. Bratislava: Aleph, 2023, s. 330–339.
JEŘÁBEK, Richard: Folklor-horror-picture-show III. Umění a řemesla 1985, 2, s. 84–85.
JEŘÁBEK, Richard: Století folklorismu (dva příklady použití pojmu folklorismus na počátku 20. století). Národopisná revue 8, 1998, č. 3, s. 139–142.
LUTHER, Daniel: Hranice folklorizmu. Etnologické rozpravy 12, 2005, č. 1, s. 12–13.
PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie: Od folkloru k folklorismu. In: Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Stražnice: Ústav lidové kultury, 1997, s. 6–9.
SIROVÁTKA, Oldřich: Folklorismus v kulturním životě společnosti. Národopisná revue 3, 1992, č. 1, s. 13–17.

Zoznam internetových zdrojov
DANGLOVÁ, Oľga: Gýč. In: Elektronická encyklopédia. Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Dostupné z: www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/gyc/ (cit. 28. 8. 2023).
MIČÍK, Matej: Tieto ľudové motívy nie sú slovenské. Predajcovia klamú Slovákov aj turistov. Nie všetko s označením „slovenské“ je skutočne slovenské. Dostupné z: emefka.sk/tieto-ludove-motivy-nie-su-slovenske-predajcovia-klamu-slovakov-aj-turistov/ (cit. 28. 8. 2023).
Národní kostým „Tradiční český porcelán“ pro Miss International. Dostupné z: www.missczechrep.cz/narodni-kostym-tradicni-cesky-porcelan-pro-miss-international-00621 (cit. 28. 8. 2023).
Pravé slovenské ornamenty v relácii Zem spieva? Dostupné z: www.40plus.sk/prave-slovenske-ornamenty-v-relacii-zem-spieva/ (cit. 28. 8. 2023).
Pozor! Na trhu so slovenskými ornamentami je viac nepodarkov ako skutočných darčekových predmetov. Dostupné z: www.40plus.sk/zora-puskacova--pokrivene-tradicne-slovenske-vzory-su-na-dennom-poriadku/ (cit. 28. 8. 2023).
Slovenský folklór bez fejku. Dostupné z: www.facebook.com/SlovenskyFolklorBezFejku/ (cit. 28. 8. 2023).
SNS obhajuje ornament na bilbordoch, je to ‚prastarý slovenský vzor‘. (5. 11. 2019). Dostupné z: spravy.pravda.sk/volby-2020/clanok/531641-sns-obhajuje--ornament-na-bilbordoch-je-vraj-staroslovansky/ (cit. 28. 8. 2023).