Datum zveřejnění:

30.6.2024

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.02

Abstrakt:

Obřadní honění krále a obchůzky král(ovnič)ek se zhruba od poloviny 19. století začaly vytrácet z obyčejového roku na Moravě a ve Slezsku, přesto vzbudily zájem významných osobností národopisu konce 19. století, Františka Bartoše, Čeňka Zíbrta, Lucie Bakešové, ve 20. století v podobě jízd králů např. Václava Frolce a tanečních suit královniček Zdenky Jelínkové. Jejich první doložená proměna se datuje do období úředních zákazů střetů královských družin, příp. koledování, druhá do osmdesátých let 19. století, odkdy jsou performovány v rámci folklorního hnutí. Průběžně jsou obnovovány jako výroční obyčeje (inspirované etnokulturními tradicemi). Uvedená studie se zabývá zánikem, obnovou a zejména proměnou obřadních objížděk chlapců a obchůzek dívek na historickém území Moravy (a v jedné lokalitě opavského Slezska), na základě zúčastněného pozorování, rozhovorů s informátory, studia literatury a pramenů.

Klíčová slova

Letnice – jízda králů – královničky – zánik – obnova – proměna – Morava

Text článku

Reference

Prameny
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, osobní fond Vratislava Bělíka, karton 173, Ze Znojemska – rukop. 30. a 40. léta 20. století.
Vlastivědné muzeum v Olomouci, [KUDELOVÁ, Mária:] Vodění krále a královničky v Rájci u Zábřeha. Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje. 2017.
Vlastivědné muzeum v Olomouci, URBAN, Josef: Obchůzka s královničkou a králem ve Střížově. Návrhový a evidenční list nemateriálního statku tradiční lidové kultury k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje. 2023.
Soukromý archiv, „Honění krále“, jízdy králů Troubsko a jejich účastníci, 2024.

Literatura
ANDERSEN, Lise – HANSEN, Heino Wessel: Jízda králů ve Vlčnově z pozice outsidera. Národopisná revue 23, 2013, č. 1, s. 15–19.
[BAKEŠOVÁ, Lucie]: Honění krále v Troubsku. In: [Bakešová, Lucie (ed.)]: Národopisná výstavka v Troubsku dne 1. července 1894. Brno: Nákladem výboru výstavkového, 1894, s. 67–69.
[BAKEŠOVÁ, Lucie] L.: Královničky a jejich tance. Selské listy 5, 1888, č. 101 z 21. 12., s. [2–3].
BAKEŠOVÁ, Lucie: Návod ku národnímu a obřadnímu tanci „Královničky“. Praha: Em. Starý, [1889].
B[AKEŠOVÁ], Lucie: Výlet na Kozárov. Moravská orlice 27, 1889, č. 204 z 6. 9., s. [1–2].
BARTOŠ, František: Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesii, zábavy, hry i práce společné. Brno: Josef Barvič, 1888.
BARTOŠ, František: Národní písně moravské, v nově nasbírané. Brno: Nákladem Matice moravské, 1889.
BARTOŠ, František: Lid a národ. Telč: Emil Šolc, 1892.
BĚLÍK, Vratislav: Svatodušní slavnosti vožení krále. Jihlavské listy 43, 1940, č. 19 z 10. 5., s. 7.
BENEŠ, Josef: Vlčnovská jízda králů: národopisný průvodce. Vlčnov: Klub sportu a kultury, 1986.
BENEŠ, Josef: Výzdoba koní k jízdě králů na Uherskobrodsku. Malovaný kraj 23, 1987, č. 3, s. 16–17.
BLAHŮŠEK, Jan – TETUROVÁ, Jarmila: Jízda králů na jihovýchodě České republiky / The Ride of Kings in the South-East of the Czech Republic. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012.
BLAŽEK, Jan: Královničky na Brněnsku. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2019.
BLAŽEK, Jan: Mužské královské obyčeje a slavnosti s králi na Brněnsku. Folia ethnographica 55, 2021, č. 1, s. 87–115.
BLAŽEK, Jan: „Obnovení“ svatodušní obchůzky králek v Čebíně na Tišnovsku. Národopisná revue 32, 2022, č. 4, s. 334–338.
BRACHTLOVÁ, Barbora: Srovnání jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov. Bakalářská práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Mähren und Schlesien. Wien: Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, 1897.
DRÁPALA, Daniel: Letniční obyčeje na moravském Záhoří – k proměnám funkcí a sociokulturního kontextu. Folia ethnographica 48, 2014, č. 1, s. 35–50.
DRASTIL, Petr: Královničky na Velkobítešsku a jejich funkce. Národopisná revue 32, 2022, č. 1, s. 52–56.
DRASTIL, Petr: Svatodušní obchůzka královniček ve Svatobořicích-Mistříně. K současnému stavu obyčejové tradice. Národopisný věstník 82, 2023, č. 1, s. 41–61. doi.org/10.59618/NV.2023.1.03
FELKL, Hans: Pfingstbrauch in Ober-Gerspitz. In: John, Romuald (ed.): Südmährer Kalender 1926. Jahrbuch des Bundes der Deutschen Südmährens. Brünn: Winiker & Co., [1925], s. 77–79.
Feuilleton. Historické drobnosti. Artikule Muřanské. Lumír 5, 1855, č. 22, s. 525–526.
FROLCOVÁ, Věra – VEČERKOVÁ, Eva: Živá tradice svatodušních obchůzek na Moravě. Český lid 93, 2006, č. 3, s. 269–286.
FROLEC, Václav: Časové a sociálně významové proměny výročního obyčeje (Na příkladě jízdy králů). Slovenský národopis 27, 1979, č. 3, s. 419–448.
FROLEC, Václav: Prostá krása. Praha: Vyšehrad, 1984.
FROLEC, Václav: Svatodušní král. Národopisné aktuality 27, 1990, č. 1, s. 7–19.
FROLEC, Václav a kol.: Jízda králů. Praha: Tisková, ediční a propagační služba, 1990.
FUKSOVÁ, Jana: Proč má ten kluk na koni dívčí šaty a říkají mu král? Mladá fronta Dnes. Zlínský Dnes 29, 2018, č. 121 z 26. 5., s. 16.
GREGOR, Dalibor – IŠ, Josef a kol.: Koně pro krále. Opava: Dalibor Gregor, 2016.
HABARTOVÁ, Romana (ed.) – ŠTĚRBA, Stanislav: Jízda králů v Kunovicích: hylóm, hylóm, na krála, matičko, na krála... Kunovice: Město Kunovice – Občanské sdružení „Kunovjan“, z. s., 2021.
HOLCMAN, Josef: Vyhnání z ráje. Slovenský národopis 60, 2012, č. 3, s. 332–348.
HOLCMAN, Vojtěch – HOLCMAN, Josef – HOLCMAN, Jakub: Jízda rodáků. Vyvolávky jízd králů o Sjezdech rodáků a přátel Skoronic z let 1958 a 2022. [Skoronice]: nákladem Marie Holcmanové, 2022.
HORÁLKOVÁ, Zdeňka: České příspěvky k poznání slovanských koled. Český lid 66, 1969, č. 2, s. 64–78.
JELÍNKOVÁ, Zdenka: Lidový tanec v Brně a na Brněnsku v pramenech 19. století. Brno: Městské kulturní středisko S. K. Neumanna, 1980.
JELÍNKOVÁ, Zdenka: Královničky z Tišnovska a Velkobítešska: metodický materiál pro národopisné soubory. Brno: Okresní kulturní středisko Brno-venkov, 1988.
JELÍNKOVÁ, Zdenka: Královničky na Hané (jejich formy a tradování). In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků z II. odborné konference 24.–26. 11. 1992. Olomouc: Okresní úřad v Olomouci, 1993, s. 42–59.
JELÍNKOVÁ, Zdenka: Dětské průvody a obchůzky jarního cyklu. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Slavnostní průvody. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1994, s. 77–96.
JEŘÁBEK, Richard: Objížďkový obyčej „chytání Kuruců“ v Bojkovicích z 18. století. In: Jech, Jaromír – Skalníková, Olga (eds.): Lidová tradice. Praha: Academia, 1971, s. 111–125.
JEŘÁBEK, Richard: Od obyčejové tradice k atrakci. Malá obrazová reportáž z jízdy králů. Umění a řemesla 1984, č. 4, s. 26–29.
JILÍK, Jiří: Dívky v sedle jízdy králů. Malovaný kraj 35, 1999, č. 5, s. 29.
JILÍK, Jiří: Záhadná jízda králů. Brno: Nakladatelství MH, 2007.
JILÍK, Jiří: Vlčnovská jízda králů v díle Jana Janči. Slovácko 57, 2015, s. 39–48.
[KLVAŇA, Josef] J. Kl.: Jízda „králů“ na mor. Slovensku. Světozor 25, 1890–1891, č. 3 z 5. 12., s. 31, 34.
KROLMUS, Václav: Staročeské pověsti, zpěvy, slavnosti, hry, obyčeje, a nápěvy: ohledem na bájesloví Českoslovanské. Praha: Jan Spurný, 1851.
Kronika vlasten. spolku muzej. v Olomouci. Časopis Vlasten. spolku muzejního v Olomouci 4, 1887, č. 15, s. 127–130.
KUNDERA, Milan: Žert. Praha: Československý spisovatel, 1967.
LOZICA, Ivan: Kraljice u Akademiji. Narodna umjetnost 37, 2000, č. 2, s. 67–85.
[MIŠUREC, Zdeněk] zm: Královské obyčeje. In: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 425–427.
NEJEDLÝ, Zdeněk: Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách. Praha: Královská česká společnost nauk, 1904.
NOHÁLOVÁ, Eliška: Velikonoční a svatodušní jízdy na koních a jejich účastníci. In: Číhal, Petr (ed.): My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2019, s. 59–70.
PAVELČÍK, Antonín: Královské ozvěny z Vlčnova, aneb, Vzpomínky na jízdy králů. [Vlčnov]: Společnost Jízdy králů, 2017.
PAVLICOVÁ, Martina: Jízda králů v Hluku. In: Mitáček, Jiří (ed.): Hluk: dějiny města. Hluk: Město Hluk, 2011, s. 603–612.
PAVLICOVÁ, Martina: Jízda králů. In: Mitáček, Jiří (ed.): Vlčnov: dějiny slovácké obce. Vlčnov: Obec Vlčnov, 2013, s. 533–558.
PAVLICOVÁ, Martina: Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe (mikrosociální sondy). Brno: Masarykova univerzita, 2007.
PAVLICOVÁ, Martina: The Image of Staged Folk Culture: From the Presentation of Traditions to a Staged Genre. Národopisná revue 31, 2021, č. 5, s. 21–31.
SCHMIDT, Leopold: Volkskunde von Niederösterreich. 2. Aufl. Horn: Ferdinand Berger, 1981.
STAVĚLOVÁ, Daniela: The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research. Národopisná revue 25, 2015, č. 5, s. 47–64.
STRÁNECKÁ, Františka: Jak hledají Svatopluka v Uh. Hradišti. Obzor. List pro poučení a zábavu 1, 1878, č. 1 z 5. 5., s. 28–29.
SUŠIL, František: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno: K. Winiker, [1860].
ŠIMŠA, Martin: „Prachstarý obyčej o Králích“ – svatodušní objížďka v Mysločovicích a její kontext. Národopisná revue 27, 2007, č. 1, s. 31–38.
ŠTRUPL, Jan, – LERCHE, František – WAKSMUNDSKÝ, Stanislav: Chov koní: učební text pro učební obor 45-82-2 chovatel se zaměřením pro chov koní a jezdectví. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1983.
ŠUBERT, František Adolf: Dějiny Národopisné výstavy českoslovanské. In: Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Praha: J. Otto, [1897], s. 507–534.
TETUROVÁ, Jarmila – BLAŽEK, Jan: Vývoj a současný stav lidového tance na příkladu slováckého verbuňku a obřadních obchůzek královniček. Národopisná revue 33, 2023, č. 1, s. 3–17.
VÁCLAVÍK, Antonín: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha: ČSAV, 1959.
VÁLKA, Miroslav: Královské jízdy na středomoravské Hané. K proměnám zvyku v 19. a 20. století. Folia ethnographica 49, 2015, č. 1, s. 33–48.
VEČERKOVÁ, Eva: Vyvolávání v jízdě králů na uherskohradišťském Dolňácku. Český lid 57, 1970, č. 5, s. 283–290.
VEČERKOVÁ, Eva: Poznámky k lidovým obyčejům o letnicích na jihozápadní Moravě. In: Letniční zvyky a obyčeje. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, s. 67–72.
VEČERKOVÁ, Eva: Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., 2015.
VLASÁKOVÁ, Olga: Život lidu v národopisném pohledu. In: Vlasáková, Olga (ed.): Brno-Žabovřesky. Historie a současnost. Brno: Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky, [1999], s. 65–86.
Z Brna. Čech 21, 1889, č. 93 z 23. 4., s. [1].
ZÍBRT, Čeněk: Jízda „králů“ o letnicích v zemích československých. Český lid 2, 1893, s. [105]–129.
ZÍBRT, Čeněk: Králové a královničky. Veselé chvíle v životě lidu českého. IV. Praha: F. Šimáček, 1910.
ZORICA, Vitez: Kraljice: između seoskih djevojačkih ophoda i folklorne pozornice. Etnolnološka tribina 36, 2006, s. 23–51.
Zvláštní tužby německých liberálův. Moravská orlice 31, 1893, č. 230 z 8. 10., s. [1].

Audiovizuální zdroje
Muzejní spolek Velkobítešska: dokumentární film královničky. Scénář Karel Veleba, Silva Smutná. Kamera a režie Karel Veleba. 2004.

Internetové zdroje
Bibleserver. Dostupné z: www.bibleserver.com/CEP/Deuteronomium22%2C5 (cit. 26. 2. 2023).
Folklorika, Návrh UNESCO. Česká televize. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/folklorika/305296361270010 (cit. 3. 8. 2023).
Folklorika, Není král jako král. Česká televize. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/folklorika/310295350120010 (cit. 3. 8. 2023).
GRÉGR, Richard: Hanácká jízda králů: Znovuoživená tradice, při které se v minulostii umíralo. Dostupné z: www.lideazeme.cz/clanek/lideazeme-cz-cesko-stredni-morava/82457 (cit. 3. 8. 2023).
Jednou budu králem. Česká televize. Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/15777998832 (cit. 8. 8. 2023).
Králové a královničky. Dostupné z: www.nulk.cz/category/kralove-a-kralovnicky (cit. 15. 2. 2024).
Lhotka. Honění krále. Dostupné z: youtu.be/oiTPn9tLyEc (cit. 3. 8.2023).
Spring procession of Ljelje/Kraljice (queens) from Gorjani. Dostupné z: ich.unesco.org/RL/spring-procession-of-ljelje-kraljice-queens-from-gorjani-00235 (cit. 3. 8. 2023).
Vyškovský deník. Dostupné z: vyskovsky.denik.cz/hledani/ (cit. 22. 2. 2024).
Z historie jízdy králů. Dostupné z: spolecnostjizdykralu.cz/media/downloads/historie_jizdy.pdf (cit. 3. 8. 2023).

Respondenti
Holcman, Josef (nar. 1952), výzkum 23. 10. 2023, 4. 1. 2024.
Pančíková, Markéta (nar. 1974), výzkum 17. 9. 2023.
Peterková, Ludmila (nar. 1995), výzkum 12. 9. 2023.
Svěrák, Milan (nar. 1973), výzkum 24. 11. 2023.
Šimša, Martin (nar. 1974), výzkum 22. 11. 2023.
Volánek, Vítězslav (nar. 1982), výzkum 24. 11. 2023.