Datum zveřejnění:

30.6.2024

DOI:

https://doi.org/10.59618/NV.2024.1.03

Abstrakt:

Štúdia sa zaoberá transformáciou tradičnej ľudovej kultúry v prímestských zónach a participáciou mesta na udržiavaní živého kultúrneho dedičstva v jeho periférii. Sídla v okolí Bratislavy sa snažia zachovať svoj genius loci. Využívajú inšpiráciu miestnou tradičnou kultúrou, ktorá sa transformuje do nových foriem a funkcií. Prvá časť štúdie objasňuje podporu Bratislavského samosprávneho kraja živému kultúrnemu dedičstvu. Druhá časť sa zameriava na periodické podujatia vo verejnom priestore, ktoré majú charakter festivalov a možno v nich jednoznačne identifikovať inšpiráciu miestnou tradičnou kultúrou. V závere štúdie je analýza týchto podujatí z hľadiska kultúrnych politík, participantov, aktuálnych funkcií a foriem, komodifikácie či miery udržiavania autenticity tradície.

Klíčová slova

Suburbanizácia - kultúrne dedičstvo - región - festival - podpora kultúry

Text článku

Reference

BARNA, Gábor: Rites, feasts, identity. Possible questions and answers on the present-day functions of rites and feasts. Slovenský národopis 65, 2017, č. 2, s. 158–170.
BITUŠÍKOVÁ, Alexandra: Food as Unifier? Rural and Urban Food Festivals in Central Slovakia. Slovenský národopis 71, 2023, č. 4, s. 384–402.
GETZ, Donald: The Nature and Scope of Festival Studies. International Journal of Event Management Research 2010, č. 5, s. 1–47.
HOBSBAWM, Eric – RANGER, Terence: The Invention of tradition. Cambridge: University Press, 1983.
HRNKO, Anton: Stupava. Potulky históriou. Bratislava: Vydavateľstvo Marenčin PT, 2004.
JÁGEROVÁ, Margita (ed.): Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia (vybrané problémy). Nitra: UKF, 2018.
JAMIESON, Kirstie: Edinburgh: the festival gaze and its boundaries. Space and Culture 7, 2004, č. 1, s. 64–75. doi.org/10.1177/1206331203256853
KOŠTIALOVÁ, Katarína: Hontianska paráda – pozitívny príklad marginalizovanej obce Hrušov. Národopisná revue 30, 2020, č. 3, s. 213–222.
LUTHER, Daniel a kol.: Dobré miesto pre život. Dediny roka na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Marenčin PT, 2021.
POPELKOVÁ, Katarína: Contemporary Holidays and Their Transformations Editorial. Slovenský národopis 71, 2023, č. 4, s. 312–318.
POPELKOVÁ, Katarína: Grape Harvest Festival in the Town – A Successful Format for Entertainment, Politics, Trade, and Consumption (The Case of Pezinok,
in the Slovak Republic). Český lid 108, 2021, č. 3, s. 259–287. doi.org/10.21104/CL.2021.3.01
PROKEŠ, Svetozár – PROKEŠOVÁ, Gabriela: Mást: 700 rokov od prvej písomnej zmienky v obci 1314–2014. Stupava: OZ mestský potravinový spolok, 2014.
SWENSEN, Grete – JERPÅSEN, Gro B.: Cultural heritage in suburban landscape planning: A case study in Southern Norway. Landscape and Urban Planning 87, 2008, č. 4, s. 289–300. doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.07.001
SWENSEN , Grete – JERPÅSEN, Gro B. – TVEIT: Mari Sundli:· Capturing the Intangible and Tangible Aspects of Heritage: Personal versus Official Perspectives in Cultural Heritage Management. Landscape Research 38, 2012, č. 2, s. 1–19.
ŠVEDA, Martin – ŠUŠKA, Pavel (eds.): Suburbanizácia. Ako sa mení zázemie Bratislavy? Bratislava: Geografický ústav SAV, 2019.

Internetové zdroje
Archív výziev a poskytnutých dotácií BSK. Bratislavský kraj. Dostupné z: bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/archiv/ (cit. 9. 10. 2023).
Číslo zápisu: 91. Znenie označenia pôvodu: Modranská majolika. Vestník Úradu Priemyselného vlastníctva SR 4 - 2006 - SK (označenia pôvodu výrobkov). Dostupné z: www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/vytahy_vestnikov/Modranska%20majolika%20-%20Strany%20z%20200604_oz_op.pdf (cit. 10. 10. 2023).
Európske podnikateľské ceny: Európske regióny a ich najúspešnejšie podnikateľské aktivity. Európska komisia. Dostupné z: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/COR_06_130 (cit. 8. 10. 2023).
Špecifikácia: Stupavské zelé CHZO (– ) CHOP (X). Dostupné z: www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/specifikacie_op_oz/SPECIFIKACIA_Stupavske_zele.pdf (cit. 12. 10. 2023).
ŠTASSEL, Ivo: Dátumy pripojenia obcí k Veľkej Bratislave. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave. Dostupné z: muop.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp (cit. 10. 3. 2024).
Slávnosť hliny – Keramická Modra 2023. Dostupné z: www.modranska-beseda.sk/category/podujatia/slavnost_hliny (cit. 10. 10. 2023).
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Dostupné z: www.scitanie.sk/moja-obec/SK0107508225 (cit. 4. 10. 2023).
Takmer 400 projektov získalo podporu z dotačnej schémy Bratislavského kraja. Bratislavský kraj. Dostupné z: bratislavskykraj.sk/takmer-400-projektov-ziskalo-podporu-z-dotacnej-schemy-bratislavskeho-kraja/ (cit. 15. 10. 2023).
V Kráľovstve husaciny. Travel potpourri , 07.11.2016. Dostupné z: travelpotpourri.net/2016/11/07/v-kralovstve-husaciny/ (cit. 2. 10. 2023).